Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 43
Bruksnummer: 79
Seksjonsnummer: 2
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1539 - RAUMA
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 877 pr. mnd.
Felleskostnader inkluderer Felles forsikring. Huset skal utvendig pusses opp av sameiet som vil medføre en økning i fellesutgiftene. Sameiet står fritt til å fremforhandle andre avtaler vedrørende drift av sameiet til enhver tid.
Forretningsfører
x
Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet/borettslaget før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Areal
BRA/P-rom: 133 m2/129 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Parkering
Felles parkering utenfor bolig for seksjon 2, 3 og 4. Seksjon 1 disponerer garasje.
Eiendom
Tomteareal er 1 050 m2 eiet tomt.
Byggeår
1939
Innhold
Felles trapperom for seksjon 2, 3 og 4. Entre, bad/vaskerom, 2 boder, gang, 3 soverom og stor stue og kjøkken i åpen løsning.
Adkomst
Eiendommen ligger rett øst for sentrum på oversiden av vegen.
Byggemåte
Konklusjon fra takstmann: "Leiligheten i denne seksjonen er oppbygget i 2009, og har en normalt god standard. En må imidlertid påregne noe tiltak for å oppfylle dagens krav til brannsikring mellom leiligheten og fellestrapp/nabo. Det er noe avvik mellom faktisk bruk og gjeldende seksjoneringstegninger. Det opplyses av eier at prosess for endring av dette er igangsatt. Det foreligger ikke brukstillatelse/ferdigattest på leiligheten slik den fremstår i dag. Det opplyses av eier at Rauma kommune er kjent med forholdet. Når det gjelder fellesarealer/utvendige forhold kan bemerkes: Meget værslitt og oppsprukket trepanel på fasade. Sameiet står overfor en større oppgradering av fasader innen få år. Vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Enkelte vinduer i seksjonen tar i karmen. Ett vindu bak kjøkken er kledd igjen på innside, men ikke fjernet fra veggkonstruksjonen. Det må monteres håndløper på veggen i fellestrapp. Det er noe igangsatt noe mindre arbeider i fellesgang. Tak og tomt er ikke besiktiget på grunn av snø. Punktene under er å betegne som en oppsummering av hovedpunkter ved eierseksjonen. Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU (ikke undersøkt) er dette angitt i rapportsammendraget. Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Kommunen skriver i sin informasjon: "Det skal ikke utstedes ferdigattest for tiltak som er søkt om før 1. januar 1998. Dette følger av pbl.§ 21-10 femte ledd. I henhold til matrikkelinformasjon fra AMBITA er det registrert et småhus m/3 boliger el fl. Antall boliger: 4.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming, varmepumpe og vedfyring.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringsbestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Kommunedelplan for Isfjorden er under revisjon. Arealformålet blir høyst trolig videreført. Megler har ikke mottatt komplett reguleringskart med fargekoder for tilgrensende eiendommer.
Vei, vann og avløp
Veg: Privat adkomst (veg deles av 3 hus). Vann/avløp: Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 584 059 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 102 612
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Bestemmelse om vannledn.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 20.06.1937

Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannrett
Tinglyst dato 20.06.1937

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Informasjon fra Rauma kommune: Eiendommen har inne en søknad om reseksjonering for areal på 6 m2 som tillegg til seksjonen fra fellesareal. Rekvisisjonen er sendt til tinglysningen. Leiligheten er utleid med 2 måneders oppsigelse.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 08.06.17 - Boligsalgsrapport datert 09.06.17 - Tinglyste erklæringer som beskrevet ovenfor - Første side av energiattest - Deler av opplysninger fra Rauma kommune, datert august 2017 - Seksjoneringsbegjæring, datert 31.08.06 - Ordensregler for Sole sameie - Informasjon fra sameiet
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Nancy Folkestad Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Offentlig vann / kloakk
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 16 381

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.