Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 120
Bruksnummer: 357
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1504 - ÅLESUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 339 m2/266 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
På egen tomt.
Eiendom
Tomteareal er 907 m2 eiet tomt.
Byggeår
1980
Innhold
P-rom: 1. etasje: Bad, gang, stue/kjøkken, trapperom, vaskerom, 3 soverom, WC Underetasje: Hall m/trapp, kontor/soverom Loft: Bad, hall m/trapp m/kjøkkenkrok, stue, soverom
Adkomst
Fra Ålesund sentrum. Følg Skarbøvikgata. Etter Kiwi Skarbøvik, ta til høyre opp Sjøvegen. Hellig Olavs gate 38 ligger i enden av veien. Det vil bli skiltet i regi av EiendomsMegler 1 ved felles visning.
Byggemåte
Huset har glassert takstein som taktekking fra byggeår. Bygget er oppført i en bindingsverkkonstruksjon som var vanlig på utførelsestidspunktet. Utvendig kledd med stående bordkledning. 2-lags glass i trevinduer fra byggeår. Malt hovedytterdør i underetg og teak hoveddør i hovedetg og balkongdører med 2-lags glass - alle fra byggeår, unntatt malt hoveddør av nyere dato, 2 fløya nyere dør til verksted i underetg. Trebjelkelag mot loft, betongdekke mot underet Lettklinkerblokker i grunnmur - utvendig pusset og malt.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 1980. Det foreligger igangsettelsestillatelse vedtatt 09/10.2013 for tilbygg. Godkjenningen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, kfr. plan- og bygningslovens § 21-9.Søknaden gjelder etablering av vinterhage/tilbygg på ca 8 m2. Denne er påbegynt i følge selgers kommentarer i egenerklæringsskjema. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet ferdigstillelse. I tillegg foreligger det melding om utvidelse av altan mot sør av 20/06-2007.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming, varmepumpe og vedfyring.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert av plan 346 og 346B blant annet til bolig. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Plan 346 omfatter byggeområder, trafikkområder, friområder, spesialområder (Friluftsområder og tranformatorkiosk) og andre bestemmelse (Felles avkjørsel/parkeringsplass, felles lekeområde) Plan 346 B omfatter utbedring av Hellig Olavs gate.
Vei, vann og avløp
Offentlig vei, vann og avløp.
Skattemessig formuesverdi
Kr 971 326 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 496 774
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Takstmanns kommentar til planløsningen: Følgende rom/etasjer oppfyller ikke kravene til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde i henhold til dagens forskriftskrav? (NS 3600 tabell C.1 rad 13): - Rømningsvei Loft: Kun rømningsmulighet via trapp. - Dagslysflate Loft: stue på 22 kvm har 1 kvm lys, soverom på 12 kvm har 1 kvm lys - Takhøyde Loft: ca 2,09 til flathimling. Meglers kommentar til planlønsingen: Loft: Loftet har avvik ihht til godkjente byggetegninger. Hele arealet er endret fra Bruksareal til Primærrom. Dette er ikke omsøkt til kommunen og kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig. 1.etg: Skillevegg mellom gang og stue er tatt bort. Dør fra gang til kjøkken er tettet. Sokkel: Hovedinngang og opprettelse av hall. Satt opp skillevegg mellom hall og verksted. Ytterligere undersøkelser anbefales. NB! Disse kontrollpunktene tilsier ikke nødvendigvis at rommene vil bli godkjent for varig opphold. Det anbefales ytterligere undersøkelser. Konklusjon fra takstmann: Stor enebolig fra 1980 beliggende Hellig Olavsgate i Skarbøvika i Ålesund kommune. Boligen er noe vedlikeholdt/oppgradert siste 15 årene, men noe står for tur, av særlige viktige forhold å ta hensyn til ved vurdering av eiendommens tilstand poengteres følgende forhold: Bad/vaskerom er i stor grad av eldre dato/byggeår. Bad på loft og vaskerom har ikke dagens krav til tettesjikt e.l. og må påregnes oppgraderes. BAD på hovedets er ca 20 år og vil kunne fungere med bruk av tett dusjkabinett og jevnlig ettersyn av sluk. Vinduer dører /bordkledning er i stor grad fra byggeår, påregnelig med stedvise utskiftningsbehov vedlikehold. I underet er det åpne malte murkonstruksjoner - stedvis noe saltutslag som følge av fuktgjennomtrenging, en fordel med mest mulig åpne murkonstruksjoner og god utlufting. Jfr Rapportsammendrag. Følgende er vurdert med tilstandsgrad 3 av takstmann. Anmerkninger med tilstandsgrad 3 er store eller alvorlige avvik som bør utbedres på kort sikt: - Bad - Loft Oppsummering Utifra alder og konstruksjon står badet foran full oppgradering. Se punkt 1.1.0 i tilstandsrapporten. - Vaskerom - 1. etasje Oppsummering Utifra alder og konstruksjon står vaskerommet foran oppgradering. Se punkt 1.3.0 i tilstandsrapporten. - Enebolig Ytterdører Balkongdør fra soverom har betydelige skader i finèrfelt. Se punkt 16.1.3 i tilstandsrapporten.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Selger nevner følgende i egenerklæringen: - Jeg vet ikke hvilken standard badet(ene) er bygd etter, og kan ikke uttale meg om membraner eller om det er fall mot sluk på hele badegulvet. Badekar er tatt ut og erstattet med kabinett i hoved etg. og det elektriske til dette er utført av A. Nesset elektro AS. En enkel plastdelevegg er tatt bort. Arbeid på bad som krever fagutdanning (elektrisk) er utført av A Nesset elektro AS. Dokumentasjon på det elektriske som er utført kan fremskaffes. Fjerning av badekar og plastvegg, og oppsett av dusj-kabinett er utført av huseier. Tidligere peisovn på stue ble bemerket at den var litt for nær vegg. Denne er fjernet og ny satt inn, hvor pipegjennomføring er utført av Stafseth AS. Det ble også montert ovn i kjeller og begge er meldt inn til Feiervesenet. Før utbedring av drenering Nord var det fukt i hjørne nord/vest i murkonstruksjon som er åpen og synlig for å se at utbedringen har vært effektiv. Ellers har takstmann påpekt fukt i murvegg sør og noen salpeterutslag som mest sannsynlig vil rettes ved oppvarming av rom. Drenering nord og på østsiden til betongplate er utført i 2016/2017. Huseier har utført dette selv og har mange års erfaring innen faget, men har ikke fagbrev. Oppgraving nord og øst til betongplate, lagt vortepapp langs vegger og drensrør og duk lagt ned er utført av huseier. Hjelp av naboer til singling av rør og har selv stått for resten av igjenfyllingen. Horisontale sprekker i puss, ingen kjente setningsskader. Spor av mus i 2004 ved overtagelse, ingen kjente i ettertid. Tidligere fuktinntregning i nord-vestre hjørne av kjeller som skal være utbedret med ny drenering utvendig. Se ellers takstmanns kommentarer/funn. Ved siste orkan løsnet noen steiner fra taket hvor undertaket/pappen holdt taket tett. Ved siste storm gikk to-tre steiner, som vil bli utbedret så snart været tillater det. Siste orkan tok noen taksteiner, som ble utbedret. to-tre steiner gikk i forrige storm og vil bli utbedret. Huseier har utbedret selv. Nye steiner lagt på av huseier 2018. Arbeid som omfatter koblinger i sikringsskap og div uttak og innstallasjoner er utført av A. Nesset Elektro AS. Huseier har forlenget noen ledninger og flyttet på brytere ifm. utbygging av trapperom. Eier har forlenget noen ledninger og flyttet på brytere ifm. utbygging av trapperom Avløp til kjøkken var plukket ned og rengjort i 2016. Installasjon av VV bereder. Rørtilkoblinger for VV bereder utført av faglært, men kan ikke dokumenteres. To stk tilbygg på terrasser er utført og byggemeldt. Vinterhage er byggemeldt og påbegynt. Flyttet/tatt bort vegger i stue og ny trapp ned til underetg. som gir avvik fra opprinnelige plantegninger. Innredet hall/inngangsparti i under etg. Vinterhage og terrasse påbygg er godkjente tiltak. Det er ikke søkt om flytting av vegger på stue og enkel innredning av under etg. samt trapp, og kjenner ikke til om dette er søknadspliktig. Oljetank befinner seg lett synlig i luftesjakt vest, og har aldri vært tilkoblet. Dette er redegjort for ifbm. henvendelse fra kommunen tidligere. Tilstandsrapport 3600 utført av Takstmann Frode Mauren. 22/11 2018
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 17.12.18 - Tilstandsrapport datert 22.11.18 - Energiattest - Byggetegninger - Situasjonskart - Ledningskart - Regulering - Ferdigattest
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Albert Eltvik Øien Eiendomsmegler

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 6 400

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.