Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 127
Bruksnummer: 148
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1560 - TINGVOLL
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 111 m2/101 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
I egen garasje samt godt med oppstillingsplasser på egen tomt.
Antall parkeringsplasser: 2
Eiendom
Tomteareal er 884 m2 eiet tomt.
Byggeår
1977
Innhold
Bolig - Primærrom:1. etasje: - 2 bad - Vindfang - Gang 1 - Gang 2 - Kjøkken - Stue - 3 soverom - Vaskerom Bolig - Sekundærrom:1.etasje: - 2 boder - Garderobe Garasje - sekundærrom:1.etasje: - Garasjerom - Verksted Loft: Uinnredet loft Uthus er ifølge eier oppført i 2012, og inneholder stue med bakerovn.
Adkomst
Enkel adkomst fra offentlig vei. På Straumsnesvegen E39, følg skilting til Kvisvik - ta av og kjør inn på FV298 mot Kvisvik. Følg FV298 mot Kvisvik Camping. Etter 4 km ta til høyre inn på Seterlegrenda, kjør 200 m, sving til høyre. Etter ca 80 m har man Seterlegrenda 29 på sin høyre side.
Byggemåte
Grunn av fjell i følge eier. Enebolig: Ihht til takstrapport er det fundamenter som plasstøpte fundamenter. Oppført i isolert bindingsverk over ringmurer av betongstein. Antatt støpt plate i boligens sørøstre ende som tidligere var garasje. Liggende malt kledning på fasader. 2-lags isolerglass vinduer i malt tre, utførelse fra 2006-2007. Selvbærende W-takstoler i saltaksform. God ventilering i kasser i h.h.t datidens byggeskikk. Undertak av falsede sponplater. Standard vindskibord med 2 bord i høyden. Taket er tekket med Decra takpanner i sandstrødd stål utførelse. Renner og taknedløp av lakkert aluminium. Terrasse i impregnert tre med spaltedekke etablert på boligens sør-vestre fasade. Garasje: I hht til takstrapport er det stor vedlikeholdsfri ledd port med motor styring på nordlige fasade. I verkstedrom er vegger isolert, platekledd og pålagt flis opp til ca 170 cm fra gulv. Himling er isolert og platekledd. Tak som saltak med A-tak stoler hvor det er lagt OSB-plater eller lignende som gulv. Tak er utvendig tekket med Decra, likt som boligen, over undertak av su-tak plater eller lignende. Utvendige fasader er kledd med stående kledning. Mellom garasje og bolig er det etablert en grei utebod med gruset gulv og enkelt pulttak tekket med lakkerte A-tak plater i lakkert stål utførelse. Tilkomst via dør på syd-vestlige fasade. Dette ihht til takstrapport. Fin, stor og tilnærmet ny garasje bestående av garasjerom og verksted-rom, hvor gulv er flislagt. Selv om loftetasjen ikke har målbare arealer er det gode lagringsmuligheter for diverse ting her, ihht takstrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest på boligen den 18.04.1977 Det ble utstedet ferdigattest til tilbygg av bod til eksisterende bolighus den 19.06.1981 Det er utstedt ferdigattest på garasje og tilbygg til bolighus den 08.03.2019
Oppvarming
Vedovn og varmepumpe montert på stue. Varmekabler i gulv på bad 2. Forøvrig elektrisk oppvarming.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Ikke planarbeid på gang i følge Tingvoll kommune. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Privat vannforsyning tilknyttet Straumsnes vassverk. Offentlig vei og avløpsanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 286 315 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 916 208
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Hvitevarer medfølger i handelen. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. Tidligere kjøkken som i dag er gjort om til soverom. Deler av vaskerom er gjort om til garderoberom som i dag er tilknyttet soverom (tidligere kjøkken). Del av gang ved VF er innlemmet i stue. Soverom 2 på godkjente tegninger er i dag innlemmet i stue. Soverom 1 er gjort om til kjøkken. Del av soverom 1 er i dag bod i bakkant av kjøkken, med inngang fra kjøkken. Rom godkjent som klær og sport er i dag soverom. Dette soverommet har inngang til bod som er tilbygd i senere tid. Rom "mat" er gjort om til gang. Soverom 3 (vegg i vegg med kjøkken), bad 2 m/tilhørende toalettrom samt bod v/ bad 2 er ikke tegnet inn på godkjente byggetegninger. Dette var tidligere garasje og er i ettertid innlemmet i boligen. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig. Selgers kommentar: Utført arbeid/oppussing på bad/våtrom siste 10 år: Minste bad 2003, største bad 2009/10. Flisarbeid utført av eier Ralf Krüger, Rørleggerarbeid utført av Tingvollrør,elektriske utført av YIT. Eier er flislegger hos Tradbo AS. Vedr drenering/fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i kjeller/underetasje/krypkjeller/garasje: Litt vanlig fuktighet krypkjeller, hus er på fjell. Boligen er drenert mot øst, nord. På tilbygg gamle garasje er en sprekk i betong,som var der ved kjøp i 2001. NEAS utøfrte kontroll på el-anlegg ca 2004. Ved utbygging gamle garasje til bad og gjesterom ble det elektriske utført av YIT. Takstmanns konklusjon: Pen og innholdsrik enebolig på 1 plan fra 1976, hvor opprinnelige garasje tilknyttet boligen de senere år er blitt innredet og tatt i bruk som en del av boligen. Ny stor garasje ble oppført på tomten i 2006. På eiendommen er det også oppført flere mindre bygg som ved-skott, ute-boder og hagestue med baker-ovn. Solrik og fin beliggenhet med flott utsikt mot Freifjorden, Kvernesfjorden og de omkringliggende områder. Dagligvare finnes i umiddelbar nærhet. Fra sin beliggenhet er det kort kjøretur til kommunesenteret i Tingvollvågen med tilhørende butikker, skoler, idrettsanlegg og kommunale tjenester. Kort kjøretur også til Fjordsenteret på Aspøya med tilhørende butikker, og ca 35 - 40 minutters kjøretur via Krifast til Løkkemyra og Kristiansund sentrum med tilhørende kjøpesentere, videregående skoler og offentlig kommunikasjon. Boligen ligger i umiddelbar nærhet til fin natur og flotte turområder! Ut over at tidligere garasje i dag er blitt en del av boligen er boligen også vesentlig oppgradert mellom 2004 og frem til i dag. Her kan nevnes at utvendige fasader er utlektet, etterisolert og ny kledning montert. Likeså er vinduer skiftet, tak og renner skiftet, terrasse etablert, belegningstein lagt på tilkomst og innkjøring til garasje oppført i 2006. Det er også gravd opp langs det meste av ring-murene, stedvis lagt ned drensrør og deretter til-fylt med drenerende masser. Innvendige tiltak som er utført i denne tidsperioden, kan nevnes flytting av kjøkken fra sin opprinnelige plass til nåværende plass. Badene ble i følge eier renovert henholdsvis i 2003 og i 2010. I forbindelse med installasjon av ny varmtvanns tank i vaskerom i 2018 ble også dette rommet oppusset med nye fliser på gulv og dels på vegger. Ut over at flere gulv, vegger og himlinger ble oppusset i denne perioden, ble også etasjeskillet mot mørkeloft etterisolert med 20 cm isolasjon. Tomten rundt bolig er opparbeidet dels med gruset ute-areal, plen, beplantninger, terrasse, hage-dam mm. Tilkomst og innkjøring til garasje belagt med belegningstein og parkering mulig både i garasje og på egen tomt. På tomten er det også oppført flere mindre uthus som vedskjul, ute-boder og en hagestue med baker-ovn. Selv om boligen virker å være godt vedlikeholdt opp gjennom tiden, har en brukt bolig til stadighet behov for vedlikehold og oppgraderinger. Her kan nevnes at noe slitasje på utvendige flater forefinnes, noe som tilsier at tiltak her bør påregnes i tiden som kommer. Ingen større tegn til fukt med påfølgende svikt observert i kjeller på befaringsdagen, ut over enkelte fuktmerker stedvis på grunn og på ring-muren. Det ble også observert noen kokonger i kjelleren. Kjelleren virket ellers å være greit luftet via ventiler, men selv om flere tiltak er gjort med god virkning, i forhold til hvordan forholdene var når eier kjøpte huset, er undertegnede av den formening at TG settes til 2 grunnet nevnte observasjoner. Stige fra takluke fjernet grunnet tykkelse på isolasjon på mørkeloftet, noe som vanskeliggjør tilkomst til mørkeloft. TG 2 satt grunnet alder og nevnte forhold. På bad 1 manglet ventilhette på kanalens ende. Det var ikke etablert tilluft spalte i dørterskel. TG 2 satt grunnet nevnte observasjoner. Lufting ikke funksjonstestet av takstmann. Naturlig lufting via ventil kan over tid vise seg å ikke være tilstrekkelig. Mekanisk avtrekk bør overveies. På bad 2 er det ingen indikasjon på fukt i gulvet ved bruk av fuktindikator ved besiktigelsen. Gulv med marginal helning mot badekar og dør registrert. Sluk etablert under dusjkabinett i tillegg til sluk under badekar i følge eier. Sluker er ikke inspisert av undertegnede og topp sluk-rister ikke målt. Bad skal i følge eier være fra 2010 og flis og membran arbeider skal være utført som egeninnsats. Ved visuell besiktigelse kan ikke undertegnede se at krav mellom topp membran ved terskel til topp sluk rist under badekar er ivaretatt, da registrert fall i gulv tilsier at sluk under badekar er laveste sluk. TG 2 satt grunnet nevnte forhold. Ellers ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje. Ingen tilluft spalte i dørterskel etablert. Lufting ikke funksjons-testet av takstmann. TG 2 satt grunnet manglende tilluft spalte. Ellers ingen bemerkninger. På vaskerom er det ingen indikasjon på fukt i gulvet ved bruk av fuktindikator ved besiktigelsen. Svakt fall i gulv mot sluk registrert, men krav til 25 mm høydeforskjell mellom topp membran ved terskel til topp sluk rist er ikke innfridd. Lekkasjevann fra en eventuell fremtidig lekkasje fra rommets installasjoner antas likevel å nå sluk før tilstøtende rom via terskel ved normale mengder. Flis og membran arbeider vedrørende gulv og sokkelflis er utført av eier, som er fagmann innen dette feltet, som egeninnsats. TG 2 satt grunnet nevnte forhold vedrørende krav til høyde. Ingen indikasjon på fukt på vegger på vaskeromved bruk av fuktindikator på tilkommelige steder i bad og i tilstøtende rom ved besiktigelsen. Flis bak varmtvanns tank montert av eier den senere tid. Øvrige flis av eldre årgang. TG 2 satt grunnet alder på eldre del av vegger. Ellers ingen spesielle merknader ut over alder og normal slitasje. Vedr. luftbehandling på vaskerom er det ingen tilluft spalte i dørterskel etablert. Lufting ikke funksjons-testet av takstmann. TG 2 satt grunnet manglende tilluft spalte. Ellers ingen bemerkninger. Eventuelle andre mangler og skader vil komme frem under beskrivelsen for hver bygningsdel. Bygningsdelene er gitt TG ut fra generell vurderinger og vurdering av levetid på bygnings-elementene. Noen bygnings-elementer kan ha levetid helt ned til 20 år /(eks vv-tanker og andre elektriske komponenter), mens andre bygnings-elementer har nesten ubegrenset levetid. TG er satt ut fra ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes vedlikehold og utbedringer på en eiendom. Jo eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold må påregnes. Levetiden kan variere stort på en eiendom da dette henger ofte sammen med bruken og det klimamessige værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind og sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruks-slitasje er ikke kommentert.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 28.02.2018 av takstmann Arnfinn Thordarson
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes eierskifteforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for eierskifteforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 07.03.2018 - Tilstandsrapport datert 15.03.2018 - Energiattest - Målebrev - Byggegodkjente tegninger - Eiendomskart - Reguleringsbestemmelser
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Rune Johansen Eiendomsmegler

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 13 967

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.