Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 31
Bruksnummer: 820
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 239 m2/236 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
5.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
I egen garasje samt 3 oppstillingsplasser på egen tomt.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 692 m2 eiet tomt.
Byggeår
1988
Innhold
Primærrom: Underetasje: Bad, gang, soverom , vaskerom, bad/vaskerom, kjøkken, stue, soverom utleiedel, vindfang 1. etasje: Bad, kjøkken, stue, trappegang/hall., vindfang, 3 soverom Sekundærrom: Bod i U-etasje. I tillegg er det 2 ute boder på henholdsvis 2,1 kvm og 15,1 kvm,
Adkomst
Ta av mot Dale i lyskrysset Melkvikan. Ta deretter til høyre inn til Torvhaugan og 4. avkjørsel til høyre inn Fiolbakken. Deretter 2. vei til høyre inn Engsoleia og boligen har adkomst til venstre etter å ha passert første boligen. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.
Byggemåte
Boligen er oppført i isolert bindingsverk ove grunnmur/ plate av betong. Stående malt/ beiset kledning på yttervegger. Liggende kledning i gavler. 2 lags isolerglass-vinduer i malt tre utførelse, hovedsakelig fra oppføringstiden. Taket er tekket med Decra takpanner i sandstrødd stål utførelse. Renner og taknedløp i plast. Renner av lakkert stål i forbindelse med overbygget inngang på nordlige fasade. Ihht. takstrapport.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 18.07.1988. Følgende ble anmerket for at ferdigattest skulle kunne utstedes: -Utvendige arbeider gjøres ferdig. Badene gjøres ferdig. Balkongdørene holdes forsvarlig lukket till rekkverk er montert på balkonger. Avtrekkssystemet gjøres ferdig. Feiemesterens eventuelle kommentarer må etterkommes. Farlige skrenter må sikres. Det monteres røykvarslere i henhold til forskriftene. Ferdigattest er ikke omsøkt. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §21-10, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent, selv om det ikke foreligger ferdigattest. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende ferdigattest.
Oppvarming
Nyere Peis-ovn plassert i stue i 1 etasje. Vannbåren varme etablert i alle gulv unntatt tidligere garasje-rom som i dag er innredet til soverom i følge eier.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig med tilhørende anlegg. R-157-08 - Endret bebyggelsesplan felt 9, 07.09.1983 Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 124 888 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 3 599 642
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a.: Underetasje: Soverom mot terrasse opprinnelig godkjent som bod. Deler av matbod tatt i bruk som vaskerom. Deler av vaskerom tatt i bruk som bad. Rom for Trim/ sport er innredet som leilighet med entré, bad, kjøkken og stue. åpning mellom trim og hall er kledd igjen. 1. etasje: Bad og soverom er byttet om i henhold til tegning. Tidligere integrert garasje er omgjort til soverom. Det gjøres oppmerksom på at etablering av egen boenhet, større fasadeendring og omgjøring fra bod/ garasje til soverom er søknadsplikig tiltak. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette/ulovligheten, kfr. oppdragsansvarlig. Konklusjon takstmann: Enebolig med utleie del i underetasje og 1 etasje med halv-plan tatt i bruk i 1988. Boligen ligger sentralt til i regulert boligområde på Torvhaugan i Kristiansund Kommune med kort vei til butikk, skole, idrettsanlegg og offentlig kommunikasjon. Kort avstand også til flyplass, Løkkemyra og Kristiansund sentrum med tilhørende kjøpesenter, kommuneadministrasjon med kommunale tjenester, idrettsanlegg og videregående skoler mm. Boligen ligger i umiddelbar nærhet til flotte turområder med Kvernberget som et naturlig valg! Opparbeidet tomt med plen, beplantning, frukt trær og terrasser. Garasje oppført på tomtens nord-vestlige deler. Parkering i garasje og på egen tomt. Etablert terrasse over grei tørkeplass på boligens sydvestlige fasade. Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt og oppussinger som er utført den senere tid kan nevnes oppussing av utleiedel, med nye gulv og vegger og ny kjøkkeninnredning i 2017. Nytt bad i 2008 i utleiedel, mens bad i 1 etasje er fra 2006, samme år som nytt kjøkken i hoveddelen ble montert. Imidlertid trenger en bygning til stadighet vedlikehold. Selv om vinduer ikke viste større tegn til svikt på befaringsdagen har de fleste nådd en alder på over 30 år, så påkostninger her bør påregnes i tiden som kommer. Kommentar til selgers egenerklæring: I selgers egenerklæring er det redgjort for utbedring av vannlekkasje og utbedring i sokkeletasje for 10 år siden. Begge bad i boligen er renovert ca. 2006 og 2008 av firma. Kjøkken renovert 2006. Kloakk ledningsnett utbedret i 2008. Tidligere spor av mus. Deler av utvendige bord på ytterkledning og terrase byttet. Diverse el arbeider utført av fima. Tidligere garasje integrert i bolig, er gjort om til beboelsesrom. Det er satt inn vegg med vinduer i stedet for garasjeport, og rommet er innredet til boligformål.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 03.09.2018 av takstmann Arnfinn Thordarson
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 29.08.18 - Tilstandsrapport datert 10.09.18 - Energiattest - Situasjonskart - Tegninger
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Morten Boxaspen Høvik Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
Adgang til utleie
Utleiedel i boligen er ikke godkjent av kommunen. Det gis ingen garanti for at bruksendring og etablering av en egen boenhet vil bli godkjent, da dagens krav til byggverk vil kunne bli lagt til grunn, herunder bl.a planløsning, utsyn, lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon, brannsikring, krav til parkering m.v., noe som kan være en tid- og kostnadskrevende prosess, og det er heller ikke sikkert at tiltakene vil bli godkjent av kommunen. Fortsatt bruk av arealet i strid med tidligere godkjenninger er kjøpers ansvar og risiko, og kjøper må selv ta ev. konsekvenser ved ulovlig bruk/utleie. Konfr. megler. Underetasjen leies ut for kr 7.500,- pr mnd. inklusivt oppvarming. Det er 3 mnd oppsigelsestid på leieforholdet. Ingen depositum. Leieforholdet overtas av kjøper.
Radon
Alle boliger/leiligheter som leies ut (som ligger i 3. etg. eller lavere i bygget) er pålagt Radonmåling. Eier har ikke gjennomført måling av denne boligen. Se http://www.nrpa.no for info. Radonmåling må gjennomføres over en periode på minst 2 måneder i tidsrommet 15.10. - 15.04 hvert år. Kjøper overtar ansvaret/risikoen av for høyt radonnivå (tiltaksgrense er p.t 100 Bq) fra overtakelsen, samt for ev. utbedringstiltak som må igangsettes. Kjøper er gjort kjent med at for høye verdier kan være oppsigelsesgrunn for leietaker.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 30 249

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.