Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 10
Bruksnummer: 254
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 202 m2/160 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
3.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Parkering i garasje samt på egen biloppstillingsplass.
Antall parkeringsplasser: 1
Eiendom
Tomteareal er 553 m2 eiet tomt.
Byggeår
2000
Innhold
Bolig: Kjeller: Sekundærrom: 3 boder 1. etasje: Primærrom: Kjøkken, vaskerom/wc, stue, gang og vinterhage/vindfang Sekundærrom: Kott 2. etasje: Primærrom: Bad, gang og 3 soverom Garasje (22 kvm): Sekundærrom: Grasjerom Uthus (19 kvm)
Adkomst
Fra Kristiansund sentrum kjør til Nordlandet ta av i andre utkjøring i rundkjøringen da rett frem. Kjør opp Tunnelgata og ta andre avkørsel til venstre. Boligen ligger som første bolig på høyre hånd og er grå av farge. Det vil bli skiltet med EiendomsMegler1 skilt ved visning.
Byggemåte
Bolig: Bygningen er oppført etter typisk byggeskikk som var vanlig på oppføringstidspunktet. Boligen er fundamentert på antatt sprengsteinfylling. Yttervegger oppført i bindingsverk over støpte grunnmurer. Utvendige overflater har malte murer i kjeller, stående kledning på plan 1, liggende kledning på plan 2. Vinduer i 2 lags vinduer i malt tre utførelse fra oppføringstiden. Saltakkonstruksjon med arkløsning. Vindskier med 3 bord i høyden, med utskjæringer. Yttertak er tekket med Decra takpanner. Renner og nedløp av stål. Garasje: Oppført med støpt dekke, støpte vegger, flat himling av gips. Garasjeport med automatikk. Uthus: Uthus oppført på trebjelkelag, bindingsverksvegger kledd med liggende kledning. Pulttak med takshingel papp.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 04.09.2000
Oppvarming
Vedovn fra 2013. Varmepumpe, varmekabler i gang og bad, og noen panelovner. Varmepumpen hadde sist service i 2013.
Regulering
Reguleringsplan: R-063 Nordlandet sentrum Formål: Trehusbebyggelse Datert: 07.01.1946 Kommuneplan: K-201101 Kommuneplan for Kristiansund 2009- 2020 Datert: 22.02.2011
Vei, vann og avløp
Offentlig via private stikkanlegg.
Skattemessig formuesverdi
Kr 882 273 for 2016
Sekundær formuesverdi: kr 2 823 274
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser

Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Tinglyst dato 02.04.1964

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Utdrag selgers egenerklæring: - Det ble oppdaget en feil ved sluken under badekaret som gjorde at vann kunne komme ned i gulvet. Arbeidet som var utført var amatørmessig og ikkje bra. Etter gjennomgang med Forsikringsselskap som forrige eier hadde tegnet eierskifteforsikring hos, så fekk eg oppgjer til å fikse dette. Gulvet rundt sluken vart slått/knust opp og full prosess med støping og ny sluk vart gjort iht faglige instrukser av fagpersonell. Ikkje avdekket fuktskader! - Skiftet sluk under badekar og støp på nytt rundt. - Rørlegger1 Kristiansund og Burz Bygg AS Utført i April 2018 - Det er satt inn ny strøm måler iht nye forskrifter. - Skaderapport sluk under badekar. Juli 2017. Konklusjon takstmann: Bolig over 2 plan og kjeller beliggende på Nordlandet i Kristiansund kommune. Sentral beliggenhet med kort vei til dagligvare, skole, barnehage, idrettsanlegg, kjøpesenter og byens sentrum med tilhørende fasiliteter. Tomten er opparbeidet med plen, heller, murer og beplantning. Parkering på egen tomt og i garasje. Delvis innredet i kjeller med boder. Boligen fremstår som normalt godt vedlikeholdt, der maling av innvendige overflater og utvidelse av gang i plan 1 er gjort de 2 siste årene. Av mangler kan nevnes noen merknader på bad, og målt fukt i kjeller. Eventuelle andre mangler og skader vil komme frem under beskrivelsen for hver bygningsdel. Bygningsdelene er gitt TG ut fra generell vurdering og vurdering av levetid på bygningselementene. Noen bygnings-elementer kan ha levetid helt ned til 20 år (eks vv-tanker og andre elektriske komponenter), mens andre bygnings-elementer har nesten ubegrenset levetid. TG er satt ut fra ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes vedlikehold og utbedringer på en eiendom. Jo eldre en eiendom er, jo større påkostninger og vedlikehold må påregnes. Levetiden kan variere stort på en eiendom da dette henger ofte sammen med bruken og det klimamessige værforhold en eiendom kan være plassert (eks vind og sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasje, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slike forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruks-slitasje er ikke kommentert. Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Det er ikke samsvar mellom byggegodkjente tegninger mottatt fra kommunen og dagens utnyttelse av eiendommen. Dette gjelder bl.a. soverom i 2 etg. på tverrside som på opprinnelig tegning er ett soverom som idag er delt opp til to soverom. Kjøper overtar ansvar, risiko og konsekvenser knyttet til dette, kfr. oppdragsansvarlig.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 24.09.2018 av takstmann Jan Soleim
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven, samt sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Videre dekkes ikke krav knyttet til murer/støttemurer/murverk inkl. eventuelle følgeskader. For diverse skadedyrsmangler, så dekkes eventuelt kun selve utbedringskostnaden. Forsikringen dekker heller ikke bistand knyttet til krav fra selger på kjøpesum/kjøpers tilbakehold inkl. forfølgelse/saksomkostninger med dette. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 19.09.2018 - Tilstandsrapport datert 24.10.2018 - Tegninger - Situasjonskart - Tinglyste erklæringer datert 03.04.1964
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Karen Heggset Monge Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Garasje / P-plass
Adgang til utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Radon
Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 28 019

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.