Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 27
Bruksnummer: 165
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1539 - RAUMA
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 278 m2/189 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
Dobbelgarasje, samt oppsttilingsplasser på egen tomt.
Antall parkeringsplasser: 2
Eiendom
Tomteareal er 1 237 m2 eiet tomt.
Byggeår
1939
Innhold
Sokkel: Gang, tidligere vaskekjeller, 4 boder, 2 disp. rom. 1. etasje: 4 Soverom, bad, vaskerom, gang, trapperom, vindfang og bod. 2. etasje: 2 Stuer, kjøkken, kontor, wc og trapperom. Loft: Uinnredet loft.
Adkomst
Når du kommer ut tunellen fra Isfjorden, ta 4. avkjøring i rundkjøringen, inn Gamle Romsdalsvegen. Kjør ca. 500 meter og ta til høyre ned Vangsvegen. Kjør ca. 70 meter og ta til venstre inn Storteigen. Huset ligger på venstre side av vegen. Ved annonsert visning vil det bli skiltet.
Byggemåte
Konklusjon fra tilstandsrapport skrevet av Bjørn Olav Brevik: "Boligen er opprinnelig fra 1939, er tilbygget 1982 og oppgradert i 1987. Bygningen synes å være normalt vedlikeholdt og har normal slitasje i forhold til bygningsdelenes alder. Bygningen vurderes til å være i relativt god stand, dog med noe mangler. Punktene under er å betegne som en oppsummering av hovedpunkter, se forøvrig detaljer under den bygningsmessige beskrivelsen. Drenering: Saltutslag på innside av kjellervegg, sannsynligvis pga sviktende drenering. Frittbærende dekker: Stedvis noe myke bjelkelag. Vinduer: Noe malingsslitte vinduer. Ytterdører: Slitt utside på enkelte dører. Innvendige dører: Enkelte dører kniper i karm. Enkelte slitte dører og låskasser. Utvendige overflater: Noe åpninger i trekledning. Overflater på innvendige gulv: Gulv på bad og vaskerom er flatt, uten fall mot sluk. Overflater på innvendige vegger: Rørgjennomføring i våtsone under servant på bad er ikke utført på tett måte. Fuktsøker indikerer noe fukt under veggkledning på bad. Luftbehandling, generelt: Våtrom mangler tilfredsstillende ventilasjon".
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det er utstedt ferdigattest den 07.03.84 av Rauma kommune for tilbygget på boligen. Det foreligger byggegodkjente tegninger for eiendommen for boligen, men foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vedrørende oppføring av boligen. I henhold til info fra Ambita er status på boligen "tatt i bruk", med bygningsnummer 180780254. Det foreligger ikke godkjente tegninger, midlertidig brukstillatelse eller tegninger for garasjen. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Oppvarming
Elektrisk oppvarming og vedfyring. Varmekabler på bad.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Megler har ikke mottatt kart reguleringskart med fargekoder for tilgrensede eiendommer.
Vei, vann og avløp
Vann og avløp: Offentlig via private stikkanlegg. Vei: Offentlig.
Skattemessig formuesverdi
Kr 592 554 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 2 133 194,4
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Eiendommen besto tidligere av 3 gnr/bnr. 27/166 og 27/170 er nå sammenslått til ett bruksnr 27/165. Det foreligger ligningsverdi kun for parsellen 27/165.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 26.04.17 - Tilstandsrapport datert 16.05.17 - Deler av kommunal info, datert 26.04.17 og 02.05.17 - Tinglyste erklæring som beskrevet ovenfor - Ærklæring om rett, datert 20.06.80 - Dbnr. 4104, Skjønn, datert 29.12.61 - Målebrev grensejustering, datert 07.02.2008 - Første side av energiattest
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Nancy Folkestad Pedersen Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
  • Balkong / Terasse
  • Garasje / P-plass
  • Peis / Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknything
  • Offentlig vann / kloakk
  • Parkett
Radon
Radon: Boligen er radonmålt og det var helt minimale verdier. Se Brevik's side 5 av 18. Kilder/vedlegg.
Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 24 379

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.