Slik løser vi utfordringene med korona

Vi er en del av bransjeorganisasjonen Eiendom Norge, og sammen har vi laget nye retningslinjer for gjennomføring av boligtransaksjoner. Eiendom Norge har konsultert Folkehelseinstituttet under utformingen av reglene og gjør oppmerksom på at de kan bli endret på kort varsel som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Koronaviruset har kommet til Midt-Norge og påvirker både privatpersoner og bedrifter. Alle må bistå for å begrense videre spredning, og vårt bidrag til denne samfunnsdugnaden er å etablere nye, gode rutiner i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Retningslinjer for befaring av bolig

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer
risiko for korona-smitte. Vår oppgave blir å informere takstmenn,
fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen
om at reglene må følges.

 • Vi avklarer med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og vi oppfordrer til å holde minimum 1 meters avstand.
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.


Retningslinjer for visning

 • Ta kontakt med ansvarlig megler før visning og meld fra at du kommer. Informer oss dersom du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi kommer langt med et smil.
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst 1 meters avstand til andre på visning.
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med vår megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 • Vi tilrettelegger visning slik at det er mulig med god håndhygiene – med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør.
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megleren ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer, eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering.
 • Hvis boligselger er eldre eller i en annen risikogruppe, blir det foretatt en risikovurdering og tilrettelegging av visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen.
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko
 • Bruk av prospekt i papir unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.


Retningslinjer for kontraktsmøte

 • Her vil vi benytte fortrinnsvis elektronisk signering dersom alle parter aksepterer det.
 • Skjøte kan signeres digitalt eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Her vil vi avtale signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.
 • Kontrakt med vedlegg sender vi ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da vil vi ha fokus på å begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 • Viktig for alle parter er å kartlegge smittefare før kundemøtet.


Retningslinjer for overtakelse

 • Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, vil snarest mulig bli informert om konsekvens av smittefare ved overtagelse.
 • Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 • Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Vi vil da umiddelbart informere kjøper.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

Retningslinjer for salgsmøter i nyboligprosjekter:

 • Salgsmøter i nyboligprosjekter planlegges alltid, risikovurderes og gjennomføres på en måte som reduserer risikoen for korona-smitte.
 • Ved salgsmøter med inntil 200 deltakere må reglene i Covid-19 forskriften om arrangementer følges.

 

Ta gjerne kontakt med din lokale megler for mer informasjon

 

Kilde: Eiendom Norge
Sist oppdatert: 17.08.20