Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 136
Bruksnummer: 1
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1554 - AVERØY
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 167 m2/167 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
4.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Landbrukseiendom
Parkering
I egen garasje samt oppstillingsplasser på egen tomt.
Eiendom
Tomteareal er 230 476 m2 eiet tomt.
Byggeår
0
Innhold
Primærrom: 1. etasje: Vindfang, gang med trapp til loft, kjøkken, stue, bad og 2 soverom. Loft: Trapperom, loftstue, soverom, kontor/ soverom. Sekundærrom: Kjeller: Lager Øvrige bygninger: Driftsbygning med ca. 144 kvm grunnflate. Naust med ca. 40 kvm grunnflate.
Adkomst
Adkomst fra kommunal vei. Fra hovedveien ta av mot Steinsgrenda ved krysset til Raanes. Sving til venstre ved neste kryss og følg Øverveien til 3 avkjørsel på venstre side.
Byggemåte
Våningshus: Byggeår på boligen er ukjent. Grunnmur er støpt. Nytt påbygg mot sør erstatter tidligere hovedinngang. Nytt påbygg mot sør erstatter tidligere hovedinngang. Gulv, vegger og tak i påbygget er støpt med altan over. Vegger i bygningen sannsynlig bindingsverk, etterisolert og med dobbelfals kledning. Vindu isolerglass. Skifertak ble fjernet, ny papp, opplekting og remontering av skifer. 1 ny Leca pipe. Driftsbygning: I 2011 ble det bygget ny driftsbygning på eldre gråsteinsmur. Ringmur og gulv er støpt. Vegger bindingsverk med 4 tom, 6 toms staver mot vest. Utvendig er det pålagt asfaltplater og stående kledning. Mot nord 2 leddporter med el. styring. Taktekking stålplater på takstoler med fuktsperre. Grunnflate 144 kvm. Strøm og fiber er fremlagt fra våningshuset. I påbygget er det bla forsentral, garasje, lager og delvis i bruk til dyr. Brannvarsling er montert. Eldre driftsbygning i øst har en grunnflate på 95 kvm. Gjødselkjeller er oppført av forskalingsblokk. Vegger isolert bindingsverk med liggende kledning. Taktekking bølgeblikk antydning til rust. I bygningen som er sammenbygget med nyfjøs er det innredet for sau og geit med strekkmetall gulv og galvanisert innredning. I forganger det epoxy gulv. På vegger er det vannfaste plater og panel under tak. Mot sør er det et påbygg på 28 kvm med skråtak. Vegger bindingsverk med stående kledning og stålplater på tak. Hensikten med påbygget er at dyr kan gå under tak i dårlig vær. Naust: Ved sjøen står et eldre naust. Grunnflate ca 40 kvm. Bygningen står på steinfundament. Vegger bindingsverk med stående kledning og med eternitt plater på tak. Det er grusgulv i bygningen. Bygningen står foran renovering, men har en bruksverdi og tomten har verdi i tillegg.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Averøy kommunes arkiv. Boligen er antatt oppført før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Iflg. kommunen foreligger det ikke bygningstegninger i deres arkiv. Dette kan bety at eiendommen ikke er byggemeldt og godkjent, samt at megler ikke har kunnet foreta kontroll av dagens bruk opp mot eventuelle godkjente tegninger. Kjøper overtar ethvert ansvar og risiko knyttet til disse forholdene. Det foreligger ferdigattest på riving av deler av driftsbygning og gjennoppbygging fra 2012. Det er søkt om gjennoppbygging av naust 2/1 1973. Søknad om nytt inngangsparti på våningshus er godkjent 03.12.2007. Det er gitt tillatelse til fasadeendring overbygg inngang 06.06.2008
Oppvarming
Elektrisk oppvarming og vedfyring. Varmepumpe.
Regulering
Eiendommen består av flere teiger og andel i ureg. jordsameie. I kommuneplanen ligger eiendommen hovedsakelig innenfor område som har status som " LNFR område." Den bebygde teigen ligger innenfor hensynskode 510 ( landbruk). Deler av teigen ved sjøen har status om Næringsbebyggelse (NO-11) . Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen.
Vei, vann og avløp
Privat vann. Offentlig avløp og vei. Vannforsyning fra Indre Averøy Vannverk AL.
Skattemessig formuesverdi
Kr 231 336 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 740 275
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Eiendommen overtas av kjøper etter nærmere avtale, tidligst seks uker etter at konsesjonsvedtak er truffet. Positivt konsesjonsvedtak med vilkår om boplikt er uten betydning for kjøpers plikt til å overta eiendommen etter foregående setning. Nektes konsesjon som følge av forhold kjøper bærer risikoen for, overtas eiendommen senest én mnd. etter at Fylkesmannen har truffet vedtak. Kjøper svarer fra overtagelsen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter. Våningshus/kårbolig leveres i ryddig og rengjort stand, uten leieforhold av noen art. Uthusene leveres i ryddet stand. Risikoen for eiendommen går over på kjøper når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos vedkommende, har kjøper risikoen fra det tidspunktet han kunne ha fått overta bruken. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.
Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
Eiendommen er underlagt bo- og driveplikt iht. konsesjons- og jordloven. Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon iht. avtalte kjøpsbetingelser når det gjelder pris. Dersom kjøper ikke får innvilget konsesjon pga at avtalt pris ikke godkjennes jf. konsesjonsloven § 9 a, eller konsesjon innvilges med forutsetning av avståelse av grunn til nabobruk, det offentlige e.l., står hver av partene fritt i å annullerer eller reforhandle avtalen. Ved en eventuell annullering har partene intet å kreve overfor hverandre. Kjøperen bærer alle kostnader knyttet til konsesjonssøknaden. Kjøper bærer risiko for at konsesjon blir nektet på annet grunnlag, eksempelvis kjøpers kompetanse, kjøpers driftsplaner eller andre forhold som tilligger kjøper som søker, jf. blant annet konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2- 4 eller § 9 andre til fjerde ledd. Dersom konsesjon nektes på grunnlag kjøper bærer risikoen for, skal oppgjøret likevel gjennomføres, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 (1), jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3). Dersom vedtaket påklages skal oppgjør likevel ikke finne sted før én måned etter at Fylkesmannen har truffet endelig avslagsvedtak. I disse tilfellene er det et vilkår for frigivelse av kjøpesummen at kjøper har fått nødvendig sikkerhet for kjøpesummen gjennom tredjemannspant i eiendommen eller at det blir enighet mellom partene om annen sikkerhet. Selger forplikter seg til lojalt å medvirke til at det etableres sikkerhet for kjøpesummen, eksempelvis gjennom å samtykke til tinglysing av kjøpers pantedokument på eiendommen, og at kjøper gis rett til å disponere over eiendommen, blant annet gjennom videresalg. Kjøper er forpliktet til å gjøre sin finansieringsforbindelse kjent vilkårene knyttet til konsesjonsrisiko med tilhørende oppgjørsvilkår. Eiendommen er pålagt bo- og driveplikt i henhold til konsesjons- og jordlovens bestemmelser. Boplikt betyr at kjøperen må bosette seg på eiendommen innen ett år og bo der selv i minst 5 år. Dersom interessenter har planer om å ikke oppfylle boplikten ved kjøp av eiendommen, anbefales det å forespørre de lokale landbruksmyndigheter i forkant av at bindende bud inngis. Alt jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) er drivepliktig i henhold til jordlovens bestemmelser, uavhengig av arealets størrelse. Eiendommen har slikt areal og er således underlagt driveplikt. Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra man blir eier og til man overdrar eiendommen til noen andre. Driveplikten kan oppfylles på to måter - personlig oppfyllelse og oppfyllelse ved bortleie. Eieren må bestemme seg for om en ønsker å drive jorda selv eller å oppfylle driveplikten ved bortleie innen ett år fra overtakelse av eiendommen. Jordloven oppstiller for øvrig visse vilkår for at en avtale om jordleie skal være gyldig. Arealet på våningshuset er kontrollmålt av megler Konklusjon fra takstrapport: Eiendommen er en god boplass på sørsiden av Averøya ca 12 kvm fra Atlanterhavsveien og ca 15 kvm fra Kårvåg med butikksenter og skole. Det er nærbutikk like ved. Driftsbygningen er godt egnet til sau og med påbygget mot sør har dyrene tilgang til å komme under tak ved behov. Det er investert i våningshuset siden overtakelsen og med godt resultat. Påbygget til driftsbygningen er en fleksibel løsning bla 2 garasjeplasser, forsentral og lagerplass. Begge bygninger er nymalt og i god stand. Naust og tilgang til sjøen er et pluss. Det er rikelig skog til ved og tømmer til vedlikehold for eget bruk. Arealet på nordsiden av kommunevei har vært inngjerdet til sauebeite. Arealene er bortleid til nabobruk. Kommentar fra selgers egenerklæring: 2008 ble det lagt ny membran og flis på bad. Ny pipe i 2007. Ny drenering i 2007. Nytt undertak og skifertak i 2009. Det foreligger pålegg om å montere godkjent takstige. Kjøper overtar ansvar og konsekvens av dette. Landbruksarealet er utleid ut 2018. Ved fornying av leiekontrakt har leietager fortrinnsrett.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 10.06.2018 av takstmann Magnar Solheimdal
Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men selgers egenerklæringsskjema følger som vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper gjøres oppmerksom på den særskilte risiko ved ev mangelskrav, ettersom selger ikke har tegnet boligselgerforsikring .
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 23.05.18 - Takst datert 11.06.18 - Situasjonskart - Tinglyste erklæringer.
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Brynjar Skår Bergesen Eiendomsmeglerfullmektig

Fasiliteter
  Adgang til utleie
  Det er kun en bruksenhet i boligen.
  Radon
  Denne boligen har ingen utleiedel og er derfor ikke radonmålt.
  Kommunalinfo
  • Kommunale avgifter: kr 14 197

  Vedlegg

  Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

  Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


  Trenger du boliglån?

  I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

  En verdivurdering gjør deg

  Klar for boligdrømmen

  Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

  Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

   

   

   

  Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.