Salgsoppgave
Registerbetegnelse
Gårdsnummer: 2
Bruksnummer: 8
Seksjonsnummer: 0
Festenummer: 0
Kommunenummer: 1505 - KRISTIANSUND
Felleskostnader / Felleskostnader inkluderer
Kr 0 pr. mnd.
Areal
BRA/P-rom: 932 m2/773 m2

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling, senest revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
Antall soverom
7.
Se for øvrig informasjon under punktet «Areal», og eventuell kommentar under «Innhold» feltet.
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig
Parkering
10 parkeringsplasser der 6 av plassene i carport
Antall parkeringsplasser: 10
Eiendom
Tomteareal er 6 335 m2 eiet tomt.
Byggeår
1780
Innhold
Kjeller Kjellerstue-bar, gang, trappegang, 2 wc Lager/gang, bod 1, bod 2, garderobe 1. etasje Kjøkken , kopirom/minikjøkken, mellomgang, gang 1, bak-gang, gang 2, forgang, hall , kontor 1, kontor 2, kontor 3, spisestue, stue, tv-stue, festsal, vindfang, trapperom, 2 wc Bod/spiskammer 2. etasje Bad 1, bad 2, kjøkken, vaskerom, gang 1, gang 2, gang 3, gang 4, trappegang 4, kontor 1, stue, spisestue, trappegang 1, trappegang 2, arkiv, arkiv, kontor 2, trappegang 3, mellom-gang., 7 soverom, wc Garderobe, bod Loft Vaskerom, trappegang Bod 1, bod 2, lager rom, lager rom, tørkeloft, midt loft
Adkomst
Ta av ned til venstre når du kommer fra Sørsundbroen til Innlandet. Følg veien via Hønabukta, forbi Dødeladen og eiendommen kommer på venstre hånd. Ca 500 meter fra Sørsundbroen.
Byggemåte
Bygget er oppført i tømmer over grunnmurer av naturstein som er pusset/på-støpt og delvis malt utvendig. Stående malt/beiset kledning på yttervegger over vannstokk. Stedvis er noe kledning skiftet, dels bare nedre ender etter antikvariske retningslinjer. Vinduer som koblede vinduer og vinduer med enkle glass. Ulik alder på vinduene i følge eier. Plassbygd sperrekonstruksjon i valmet tak-form. Undertak som tre-tro med under og over-bord. Innebygde skjulte renner. Tak tekket med Hollandsk glassert takstein. Undertak av tre-tro som under og over-bord. Innebygde skjulte renner med utvendige taknedløp av ulikt materiale.
Nyttig informasjon ved kjøp av brukt bolig
Når du kjøper brukt bolig er det viktig å ha riktige forventninger og du må ikke tro den er som en «ny» bolig. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke være beskrevet i salgsoppgaven eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen besiktiges og oppfordrer interessentene til å sette seg grundig inn i opplysningene som gis i salgsdokumentene, slik at negative overraskelser unngås. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig avvik relativt strengt, det vil si at noen negative overraskelser må forventes og aksepteres. Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen. Dersom du oppdager forhold du mener er vesentlige og som kan være en mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger. Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ta kontakt med megler, eventuelt Protector Forsikring/HELP forsikring der det er tegnet boligselger-/boligkjøperforsikring, straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Brukstillatelse
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Kristiansund kommunes arkiv. Boligen er oppført i ca 1780, noe som er før bygningsloven trådte i kraft for hele landet i 1965, og det er ikke uvanlig at det i mange kommuner er mangelfulle arkiv for tiden før 1965. Det foreligger tegninger av carport datert 9. sept 1981, og av boligens kjelleretasje med ukjent dato.
Oppvarming
Varmepumpe, elektrisk og vedfyring.
Regulering
Eiendommen ligger i område som i kommuneplan / -delplan er avsatt til: nåværende boligbebyggelse
Skattemessig formuesverdi
Kr 1 099 742 for 2017
Sekundær formuesverdi: kr 3 959 071,2
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet finn.no, eller ved at interesserte kjøpere gjør en nærmere avtale med megler
Meglers rett til å stanse gjennomføring av en handel
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven
Budgivning
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold, opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen. Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon og underskrift. Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger. For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler om hvordan du legger inn bud. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert. Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av megler og kan formidles til selger og andre interesserte.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger
Heftelser

Rettsbok
Forlik vedr. vindu samt grenser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 06.12.1896

Bestemmelse om veg
Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Kristiansund kommune. Bestemmelse om vannrett
Tinglyst dato 10.01.1938

Best om garasje/parkering
Best om garasje/parkering
Tinglyst dato 09.10.1963

Bestemmelse om veg
og rett til anlegg/vedlikehold av ledninger for strøm, avløp, telefon o.l.
Tinglyst dato 21.12.2005

Fredningsvedtak
Bestemmelse om fredning av bygninger Opprinnelig tinglyst 27.10.1924 Rettet ihht. tgl.l. § 18 - jf vedtak 10.02.2014 US e.f.
Tinglyst dato 11.02.2014

Grensejustering
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 20.01.1999

Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg samt felles pumpeanlegg.Nærmere bestemmelser. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Tinglyst dato 22.06.2004

Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1505 GNR: 2 BNR: 539
Tinglyst dato 30.10.1985

Andre rettigheter og forpliktelser
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Andre relevante opplysninger
- Før budgivning bes interessenter ta kontakt med megler vedrørende husets historikk. - Arealoppmåling er foretatt av takstmann - Vernet. - 3 teiger - Løsøre og tilbehør følger etter avtale med selger. Tilleggskost. - Provisjon med 0,5 % av kjøpesum. I tillegg betales markedsføringspakke kr 20.000,- tilretteleggingsgebyr kr 10.900,- oppgjørgebyr kr 4.000,- og visninger med kr 1.250,- pr visning. Alle priser inkluderer 25 % mva. Dersom eiendommen ikke blir solgt er følgende avtalt: Salgsgaranti, Intet salg ingen regning. Oppdragsgiver betaler takstmann og fotograf.
Boligsalgsrapport / Takst / Våtromstest
Taksten er avholdt den 19.03.2019 av takstmann Arnfinn Thordarson

Takstmanns konklusjon:
Arealer dels utregnet etter egne målinger og dels etter tegninger. Boligen har ikke lik bredde og lengde på alle fasader, så her er det brukt et gjennomsnitt-mål. Likeså er det ulike høyde-mål i de forskjellige etasjer og rom. Stedvis er etasjehøyden mellom synlige underkant bjelke i etasjeskillet ned til topp underliggende gulv under 190 cm, som er den høyde et rom skal ha før det er målbart. Det areal som bjelker med lavere høyde enn 190 cm utgjør er her ikke beregnet og fratrukket i areal-beregningen.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Protector Forsikring ASA, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på www.protectorforsikring.no. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Avtalebetingelser

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.

Har kjøperen før avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring fra selger/ megler om å undersøke eiendommen, kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper ikke kan reklamere på forhold som han kunne ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget eiendommen før bindende avtale ble inngått. En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at meglerforetaket kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

Vedlegg
- Selgers egenerklæring datert 03.05.2019- Situasjonskart - Boligsalgsrapport datert 20.03.19- Energiattest - Planskisse - Diverse kommunale opplysninger fra Kristiansund kommune
Finansiering
Vi setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver. Kontakt din megler om dette.
Verdivurdering
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.
Oppdragsansvarlig

Megler: Karen Heggset Monge Eiendomsmegler MNEF

Fasiliteter
 • Balkong / Terasse
 • Garasje / P-plass
 • Ingen gjenboere
 • Peis / Ildsted
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Alarm
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknything
 • Kabel - TV
 • Offentlig vann / kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
Adgang til utleie
Egen kontorfløy med per i dag 12 kontorplasser. Tidligere utleid.
Radon
Eiendommen er ikke radonmålt.
Annen informasjon

Egenerklæring om konsesjonsfrihet: Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.
Kommunalinfo
 • Kommunale avgifter: kr 18 027

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.


Trenger du boliglån?

I SpareBank 1 får du boliglån med gode betingelser.

En verdivurdering gjør deg

Klar for boligdrømmen

Boligen du drømmer om kan bli lagt ut for salg i dag. En verdivurdering av din bolig er første steg mot å kjøpe den.

Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en lokalkjent megler, for en uforpliktende verdivurdering.

 

 

 

 

Vi deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.